HOME > 医療関係者の方 > 入札公告

入札公告

入札公告等

2020年度

公告番号 種別 品名または件名 提出様式 結果
20-26 入札 建物管理その他業務委託
仕様書
清掃作業基準表
様式 入札終了
20-25 入札 廃棄物収集運搬・処分業務委託
仕様書(廃棄物収集運搬・処分業務委託)
様式 入札終了
20-24 入札 スキャンセンター業務委託
仕様書(スキャンセンター業務委託一般事項)
仕様書(スキャンセンター業務内容)
様式 入札終了
20-23 入札 外来窓口業務及び環境整備業務委託
仕様書(外来窓口業務及び環境整備業務委託)
様式 入札終了
20-22 入札 医事業務委託
仕様書(医事業務委託)
別紙各仕様書
様式 入札終了
20-21 入札 眼科用手術顕微鏡の購入
仕様書
様式 入札終了
20-20 入札 多角的屈折検査器械の購入
仕様書
様式 入札終了
20-19 入札 FD搭載移動型X線透視装置の購入
仕様書
様式 入札終了
20-18 入札 蒸留水製造装置の購入
仕様書
様式 入札終了
20-17 入札 ナローバンドUVB治療器の購入
仕様書
様式 入札終了
20-16 入札 超音波画像診断装置の購入
仕様書
様式 入札終了
20-15 入札 多用途透析用監視装置の購入
仕様書
様式 入札終了
20-14 入札 保育器の購入
仕様書
様式 入札終了
20-13 入札 ORS製氷システムの購入
仕様書
様式 入札終了
20-12 入札 4人用モニタリングシステムの購入
仕様書
様式 入札終了
20-11 入札 医用テレメーターの購入
仕様書
様式 入札終了
20-10 入札 自己血回収装置の購入
仕様書
様式 入札終了
20-09 入札 縫合糸切断用具の購入
仕様書
様式 入札終了
20-08 入札 ナースカート購入
仕様書
質疑回答
様式 入札終了
20-07 入札 電子カルテ用バーコードリーダーの購入
仕様書
質疑回答
様式 入札終了
20-06 入札 高精細モニターの購入
仕様書
様式 入札終了
20-05 入札 電子カルテ用プリンターの購入及び保守
仕様書
質疑回答
様式 入札終了
20-04 入札 モバイル端末の購入
仕様書
様式 入札終了
20-03 入札 デスクトップ型パソコン、ノート型パソコンの購入
仕様書
質疑回答
様式 入札終了
20-02 入札 全自動尿分析装置賃貸借契約
仕様書
様式 入札終了
20-01 入札 事務部制服賃貸借契約
仕様書
質疑回答
様式 入札終了

2019年度

公告番号 種別 品名または件名 提出様式 結果
19-30 入札 建物総合管理その他業務委託入札
建物管理その他業務委託仕様書
清掃作業基準表
様式 入札終了
19-29 入札 外来窓口業務及び環境整備業務委託
仕様書
様式 入札終了
19-28 入札 医事業務委託
仕様書(医事業務委託)
別紙各仕様書
様式 入札終了
19-27 入札 ダイレ-ター
仕様書
様式 入札終了
19-26 入札 顕微鏡用デジタルカメラ
仕様書
様式 入札終了
19-25 入札 手術用光源装置
仕様書
様式 入札終了
19-24 入札 LED手術用無影灯
仕様書
様式 入札終了
19-23 入札 超音波診断装置(生理機能検査室用)
仕様書
様式 入札終了
19-22 入札 分娩監視装置
仕様書
様式 入札終了
19-21 入札 インキュi テスター
仕様書
様式 入札終了
19-20 入札 超音波診断装置(婦人科、経膣用)
仕様書
様式 入札終了
19-19 入札 超音波診断装置(産婦人科、経腹用)
仕様書
様式 入札終了
19-18 入札 胎児用ドップラー
仕様書
様式 入札終了
19-17 入札 新生児用AABR聴力検査装置
仕様書
様式 入札終了
19-16 入札 人工呼吸器
仕様書
様式 入札終了
19-15 入札 バリアフリースケール
仕様書
様式 入札終了
19-14 入札 光眼軸長測定装置
仕様書
様式 入札終了
19-13 入札 ハンフリー自動視野計
仕様書
様式 入札終了
19-12 入札 手術用生態情報モニター
仕様書
様式 入札終了
19-11 入札 エネルギープラットフォーム
仕様書
様式 入札終了
19-10 入札 自動血球洗浄遠心機
仕様書
様式 入札終了
19-09 入札 医用テレメーター一式
仕様書
様式 入札終了
19-08 公募型企画競争 病院情報システム更新事業 様式 終了
19-07 入札 検診業務委託
仕様書
検診業務委託仕様書(一般事項)
様式 入札終了
19-06 入札 細菌自動分析装置賃貸借契約
仕様書
様式 入札終了
19-05 入札 心エコー用プローブ
仕様書
様式 入札終了
19-04 入札 推定血流量モニタ
仕様書
様式 入札終了
19-03 入札 嚥下内視鏡の購入
仕様書
様式 入札終了
19-02 入札 グリコヘモグロビン/グルコース分析装置賃貸借契約
仕様書
様式 入札終了
19-01 入札 人事・給与システム
仕様書
様式 入札終了

ページの先頭へ